jueves, 23 de julio de 2009

PARA QUE NON NOS ABANDONE A HISTORIA

jueves, 23 de julio de 2009 0 Comentarios
Foto: www.kaosenlared.net

MOHAMED SAFA: Oftalmólogo, conferenciante y activista palestino, reside en Galicia hace años, donde continúa manteniendo el apoyo a la lucha de su pueblo frente a la ocupación israelí.

El texto está escrito originalmente en Gallego he decidido dejarlo tal cual ya que se entinte perfectamente, si prefiere leerlo en castellano, búsquelo al final de esta entrada.


A nai dun soldado israelí prepara a comida e dille ao seu fillo: “Mira, fillo, vas, matas un inimigo e comes esta comida que che prepaei; unha vez que a acabes, volves e matas outro inimigo. Entón descansas e volves comer un pouco e así sucesivamente, pero tes que descansar entre un e outro”. A isto, o fillo contéstalle: “Pero mamá, ¿e se o inimigo aproveita e me mata mentres estou descansando?”. A nai israelí, incrédula, contéstalle: “Fillo, que podería ter contra ti para matarte?”.

Este relato que circula na sociedade israelí reflicte ata que punto se deshumaniza o inimigo.

O inimigo (o palestino, neste caso) carece de motivos e causas para a resistencia. A súa historia está amputada e empeza sempre co último acontecemento, así xustificaron as súas agresións, e tamén a máis recente, á Faixa de Gaza. Disto tradúcese que os palestinos practican a violencia por pracer, coma se a violencia tivese un compoñente xenético árabe exclusivo.

A dramática situación dos palestinos consiste en que a metade da poboación vive en campos de refuxiados e a outra metade está baixo a ocupación; de tal forma que, se o pobo palestino asume ser ocupado, Israel non ha intentar eliminalo. Agora ben, ó rexeitar esta situación convértense en terroristas a bater. Non hai moito Israel dicía que o problema era a OLP, máis tarde era a 1º Intifada, despois Arafat converteuse na súa besta negra -asediado ata a súa morte- e agora tócalle a Hamás… Independentemente de quen conduza o liderado palestino, o que non acaba de entender Israel é que a resistencia non é ideolóxica; un non loita porque sexa comunista, musulmán ou laico, senón que resiste como condición de cidadán ocupado que pretende conseguir a súa liberdade canalizando ese sentimento a través da ideoloxía que cre adecuada para alcanzar o seu obxectivo.

A relación de Israel cos palestinos é unha relación violenta. Desde a súa creación, o seu obxectivo é conseguir máis territorios e expulsar o maior número posible de palestinos. É un estado que viviu e vive pola colonización e a forza.

No mal chamado “Proceso de Paz”, os palestinos vían que a súa situación estaba cada vez peor, son moito menos libres ca antes, son moito máis pobres ca antes... porque Israel en lugar de desmantelar os piares da ocupación (o que axudaría á paz), aproveitou a oportunidade para afianzalos. A saber: o aumento dos colonos, a confiscación de territorios, a construción do muro, que supoñía xunto cos controis militares a fragmentación xeográfica e o roubo dos recursos naturais. O sentimento crecente da poboación é que este proceso non soamente é inútil senón que foi daniño para as aspiracións nacionais. A Faixa de Gaza, que foi sometida á última agresión o 27 de Setembro de 2008, non é nin un imperio nin un estado, é o campo de concentración máis grande do mundo onde habitan un millón e medio de palestinos asediados nunha zona xeográfica que non supera os 360 km2. Nesta agresión, Israel non perseguiu o palestino de Hamás, nin o cristián, nin o comunista… simplemente buscaba asasinar o palestino por ser palestino. Introducir o medo, o terror e a destrución como política de disuasión da poboación civil.

Calou na opinión pública a argumentación de que careciamos dun interlocutor válido resultado dun proceso democrático; feito realizado en xaneiro de 2006 cuxos resultados lle outorgaron á organización de Hamás a maioría do Consello-Parlamento Palestino. Isto supuxo o inicio dunha travesía dura e inhumana para os palestinos porque descubrimos que o que se esixía non eran eleccións senón resultados dunhas eleccións, cousa que non foi acorde co que eles esperaban. Se antes das eleccións tiñamos ocupación militar, a partir delas o embargo é o castigo. É a primeira vez na Historia que se castiga unha poboación civil ocupada e quizais tamén sexa a primeira vez que isto ocorre despois dunhas eleccións democráticas.

Na última guerra vimos unha exhibición do poder militar absoluto, evidenciando o ilimitado da súa crueldade, que minguou a pouca moralidade que lles quedaba; a forza dá un pracer sádico, insaciable e rápido.

Israel teno todo: poder, desenvolvemento, forza... todo, menos o sentimento de estabilidade e seguridade.

Unha reflexión: unha sociedade con 200 cabezas nucleares, cun dos exércitos máis poderosos do planeta, con case todas as guerras gañadas militarmente, aínda así é o estado con menor sentimento de seguridade. Sería aclaratorio dicir que é un estado que nace da violencia e a súa existencia é pola forza.

O fracaso foi por agora o único resultado de todas as iniciativas de amaño do conflito.

Isto ábrenos unha reflexión: pártese dun diagnóstico erróneo que imposibilita un tratamento eficaz. En ocasións trátase coma se fose unha cuestión humanitaria e involúcranse en axudas económicas; noutro apartado, algunhas organizacións intentan organizar encontros entre as dúas partes, o conflito trátase como un problema psicolóxico aplicando terapia de grupo.

Un exemplo diso é a última agresión na Faixa de Gaza. Os enviados da comunidade internacional que foron para ser testemuños do masacre apuntaban todos dúas cuestións: 1º destacar que foi unha catástrofe e 2º a necesidade dunha reconstrución.

Ben, o que pasou non foi unha catástrofe natural como un terremoto, senón un crime contra a poboación civil e polo tanto o tratamento non pode consistir en coidados paliativos, senón en esixir responsabilidades ó estado de Israel polo masacre cometido.

O conflito, para os que non o saben, non é económico, psicolóxico nin humanitario. Os palestinos padecen unha enfermidade: a ocupación militar. Poñer fin a esta situación ilegal e anómala implica que o pobo palestino recupere a súa liberdade. Os palestinos non pretenden ser un grande imperio senón unha nación libre.

Este texto forma parte del libro catálogo de la muestra “Arte y Palabra por la Paz”, que permanecerá expuesta hasta el próximo 4 de Setiembre en la galería del Hotel Meliá Araguaney de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 de la tarde (cerrada sábados y domingos), y que está organizada por la Fundación Aragüaney de Santiago de Compostela.
Los fondos recaudados con la venta de las obras y del libro-catálogo se destinarán a los proyectos “Vacaciones por la Paz”, programa por el que un grupo de niños palestinos procedentes de campos de refugiados de Cisjordania pasan sus vacaciones en Santiago invitados por la Fundación, y a la construcción de un centro infantil en el campo de refugiados de Askar en Nablus, Cisjordania.
PARA QUE NO NOS ABANDONE LA HISTORIA

http://arteypalabraporlapaz.jimdo.com
www.fundacionaraguaney.com

El texto en Castellano

La madre de un soldado israelí prepara la comida y le dice a su hijo: “Mira, hijo, tú vas y matas a un enemigo y te comes esta comida que yo te preparé; una vez que la termines, vuelves y matas a otro enemigo. Entonces descansas y vuelves a comer un poquito y así sucesivamente, pero tienes que descansar entre uno y otro”. A esto, el hijo le contesta: “Pero mamá, ¿y si el enemigo aprovecha y me mata mientras estoy descansando?”. La madre israelí, incrédula, le contesta: “Hijo, ¿qué podría tener contra ti para matarte?”.

Este relato que circula en la sociedad israelí refleja hasta qué punto se deshumaniza al enemigo.

El enemigo (el palestino, en este caso) carece de motivos y causas para la resistencia. Su historia está amputada y empieza siempre con el último acontecimiento, así justificaron sus agresiones, y también la más reciente, a la Franja de Gaza. De esto se traduce que los palestinos practican la violencia por placer, como si la violencia tuviera un componente genético árabe exclusivo.

La dramática situación de los palestinos consiste en que la mitad de la población vive en campos de refugiados y la otra mitad está bajo la ocupación; de tal forma que, si el pueblo palestino asume ser ocupado, Israel no intentará eliminarlo. Ahora bien, al rechazar esta situación se convierten en terroristas a batir. No hace mucho Israel decía que el problema era la OLP, más tarde era la 1º Intifada, después Arafat se convirtió en su bestia negra -sitiado hasta su muerte- y ahora le toca a Hamás… Independientemente de quién conduzca el liderazgo palestino, lo que no acaba de entender Israel es que la resistencia no es ideológica; uno no lucha porque sea comunista, musulmán o laico, sino que resiste como condición de ciudadano ocupado que pretende conseguir su libertad canalizando ese sentimiento a través de la ideología que cree adecuada para alcanzar su objetivo.

La relación de Israel con los palestinos es una relación violenta. Desde su creación, su objetivo es conseguir más territorios y expulsar al mayor número posible de palestinos. Es un estado que vivió y vive por la colonización y la fuerza.

En el mal llamado “Proceso de Paz”, los palestinos veían que su situación estaba cada vez peor, son mucho menos libres que antes, son mucho más pobres que antes... porque Israel en lugar de desmantelar los pilares de la ocupación (lo que ayudaría a la paz), aprovechó la oportunidad para afianzarlos. A saber: el aumento de los colonos, la confiscación de territorios, la construcción del muro, que suponía junto con los controles militares la fragmentación geográfica, y el robo de los recursos naturales. El sentimiento creciente de la población es que este proceso no solamente es inútil sino que ha sido dañino para las aspiraciones nacionales. La Franja de Gaza, que fue sometida a la última agresión el 27 de Septiembre de 2008, no es ni un imperio ni un estado, es el campo de concentración más grande del mundo donde habitan un millón y medio de palestinos sitiados en una zona geográfica que no supera los 360 Km2. En esta agresión, Israel no persiguió al palestino de Hamás, ni al cristiano, ni al comunista… simplemente buscaba asesinar al palestino por ser palestino. Introducir el miedo, el terror y la destrucción como política de disuasión de la población civil.

Caló en la opinión pública la argumentación de que carecíamos de un interlocutor válido resultado de un proceso democrático; hecho realizado en enero de 2006 cuyos resultados otorgaron a la organización de Hamás la mayoría del Consejo-Parlamento Palestino. Esto supuso el inicio de una travesía dura e inhumana para los palestinos porque descubrimos que lo que se exigía no eran elecciones sino resultados de unas elecciones, cosa que no ha sido acorde con lo que ellos esperaban. Si antes de las elecciones teníamos ocupación militar, a partir de ellas el embargo es el castigo. Es la primera vez en la Historia que se castiga a una población civil ocupada y quizás también sea la primera vez que esto ocurre después de unas elecciones democráticas.

En la última guerra hemos visto una exhibición del poder militar absoluto, evidenciando lo ilimitado de su crueldad, que mermó la poca moralidad que les quedaba; la fuerza da un placer sádico, insaciable y rápido.

Israel lo tiene todo: poder, desarrollo, fuerza... todo, menos el sentimiento de estabilidad y seguridad.

Una reflexión: una sociedad con 200 cabezas nucleares, con uno de los ejércitos más poderosos del planeta, con casi todas las guerras ganadas militarmente, aún así es el estado con menor sentimiento de seguridad. Sería aclaratorio decir que es un estado que nace de la violencia y su existencia es por la fuerza.

El fracaso ha sido por ahora el único resultado de todas las iniciativas de arreglo al conflicto.

Esto nos abre una reflexión: se parte de un diagnóstico erróneo que imposibilita un tratamiento eficaz. En ocasiones se trata como si fuera una cuestión humanitaria y se involucran en ayudas económicas; en otro apartado, algunas organizaciones intentan organizar encuentros entre ambas partes, el conflicto se trata como un problema psicológico aplicando terapia de grupo.

Un ejemplo de ello es la última agresión en la Franja de Gaza. Los enviados de la comunidad internacional que fueron a ser testigos de la masacre apuntaban todos dos cuestiones: 1º destacar que ha sido una catástrofe y 2º la necesidad de una reconstrucción.

Bien, lo que ha pasado no ha sido una catástrofe natural como un terremoto, sino un crimen contra la población civil y por tanto el tratamiento no puede consistir en cuidados paliativos, sino en exigir responsabilidades al estado de Israel por la masacre cometida.

El conflicto, para los que no lo saben, no es económico, psicológico ni humanitario. Los palestinos padecen una enfermedad: la ocupación militar. Poner fin a esta situación ilegal y anómala implica que el pueblo palestino recupere su libertad. Los palestinos no pretenden ser un gran imperio sino una nación libre.

http://arteypalabraporlapaz.jimdo.com
www.fundacionaraguaney.com

miércoles, 22 de julio de 2009

CARTA DE APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NIDAL DE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALEN ESTE.

miércoles, 22 de julio de 2009 0 Comentarios
Una serie de organizaciones solidarias españolas han elevado una protestra ante autoridades israelíes y han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que adecúe su política ante Israel por su sitemática política de vulnerar las leyes internacionales y profundizar en su política de colonización y judeización de la ciudad de Jerusalén, en el que el cierre del Centro Nidal es sólo un ejemplo. Se adjunta nota de las organizaciones españolas y de la Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos Palestinos en Jerusalén

Las organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y asociaciones de derechos humanos enumeradas abajo, condenamos la clausura por parte de los cuerpos de Policía y Fuerzas Armadas Israelíes del Centro de Desarrollo Comunitario Nidal en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este el pasado 14 de julio de 2009.

El Centro de Desarrollo Comunitario Nidal abrió sus puertas en el año 2000 como una iniciativa de la organización palestina Health Work Committees en respuesta a las demandas de las y los jóvenes de Jerusalén de disponer de un espacio de desarrollo comunitario y voluntariado. En la actualidad, el Centro Nidal constituye, sin duda, un espacio de referencia para la dinamización social y cultural de la población palestina de la Ciudad Vieja y de Jerusalén, en general. De acuerdo con la comunicación oficial expedida por las autoridades Israelíes, el Centro Nidal permanecerá cerrado hasta el próximo 11 de Agosto, aunque según el mismo texto este periodo podría prolongarse hasta un año.

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las trabajadoras y trabajadores del Centro Nidal, con las compañeras y compañeros de la organización palestina Health Work Committees, así como con la población palestina de Jerusalén Este que, de forma constante y sistemática, sufre las consecuencias de las políticas discriminatorias del Gobierno israelí, en su intento de reducir el número de habitantes palestinos en la ciudad y de convertir Jerusalén en un enclave mayoritariamente judío. Afirmamos que este cierre constituye, además, una amenaza directa a los esfuerzos de la sociedad civil palestina por organizarse, proteger y promover sus derechos en el contexto de la ocupación y, constituye un paso más en la política de intimidación que día a día ejercen las autoridades israelíes.

A través de esta carta, hacemos un llamamiento a la comunidad española e internacional, y especialmente a aquellas agencias que han contribuido a la creación y al fortalecimiento de este centro, a ejercer presión sobre las autoridades israelíes para que procedan a la inmediata reapertura del Centro Nidal y para que se respeten los derechos del pueblo palestino en Jerusalén. Adjuntamos también el Comunicado de Health Work Committees llamando a la solidaridad local e internacional.

Firmado por:
ACP - Associació Catalana per la Pau
ACSUR-LAS SEGOVIAS
AFD - Alliance for Freedom and Dignity'
Al Quds-Málaga
Asociación Hispano-Palestina Jerusalén
Asociación PAZ AHORA
CIEMEN
CJB - Consell de la Joventut de Barcelona
COBAS
Collectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament
Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos
COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA
CSCA - Comité de Solidaridad con la Causa Árabe Ecologistas en Acción
EUiA - Esquerra Unida i Alternativa
Fundación CEAR
Grupo ONGs por Palestina
ICV - Iniciativa per Catalunya-Els Verds
IEPALA - Instituto de Estudios para América Latina y África
Intersindical Alternativa de Catalunya
Komite Internazionalistak
MPDL – Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad
Mundubat
Mujeres por la Paz y Acción Solidaria por Palestina
NEXES
NoVA - Centre per a la Innovació Social
Paz con Dignidad
Palestinarekin Elkartasuna
Plataforma Aturem la Guerra
Plataforma de Solidaridad con Palestina-Sevilla
Red de Jóvenes de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalem
RESCOP – Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina
SCI - Servei Civil Internacional
SETEM-Catalunya
SODEPAU
Sodepaz-Balamil
Solidaridad Internacional
Taula x Palestina
Xarxa d’Enllaç amb Palestina
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització

Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos Palestinos en Jerusalén

Antecedentes


La Represión Sociocultural continúa en Jerusalén Este

La Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos Palestinos en Jerusalén expresa su fuerte condena al cierre ilegal del Centro Nidal para el Desarrollo de Comunidad, sobre el infundado pretexto que constituye "una amenaza de seguridad". Localizado en la Vieja Ciudad de Jerusalén, el Centro Nidal es una reputada, conocida y muy respetada organización no gubernamental palestina dedicada al desarrollo social y cultural de juventud palestina. El Centro Nidal proporciona oportunidades educativas inestimables a niños y jóvenes en Jerusalén Este, reforzando sus capacidades y presencia en sus comunidades por medio de voluntariado con proyectos sociales, realizando talleres y actividades recreativas.

El cierre del cierre de Centro Nidal no es un incidente aislado de represión sociocultural en la ocupada Jerusalén Este. Desde agosto de 2001, la autoridad de ocupación israelí cerró alrededor de 26 organizaciones que sirven a la comunidad palestina, incluyendo la Casa de Oriente (Orient House), la Cámara del Comercio de Jerusalén y la Sociedad de Estudios Árabe. Desde el comienzo del año 2009, las autoridades de ocupación israelíes también prohibieron, y físicamente impidieron, numerosas actividades pacíficas, culturales y educativas organizadas como parte de las actividades culturales palestinas que marcan la declaración de Jerusalén como "la Capital de Cultura árabe 2009". También han sufrido prohibiciones, el Teatro Nacional palestino, que recibe festivales de baile folklóricos, exposiciones de obras de arte para artistas palestinos; y el festival palestino para la literatura, que ha estado sujeto a varios cierres durante este año. Otras instituciones sujetas a prohibiciones serían la Sociedad de Foro Cultural, la Cámara del Comercio Agrícola e Industrial, la Alta Cultura Turística, y el Pequeño Proyecto Center, establecido por la Unión Europea. Las actividades realizadas por estas instituciones fueron hechas públicas en los medios de comunicación, y todas se relacionan con el desarrollo social y cultural y económico de la comunidad palestina.

Jerusalén Este sin ninguna duda está reconocida, conforme a la ley internacional, como una parte del Territorio Ocupado palestino sobre el cual el pueblo palestino es el titular para ejercer su derecho a la autodeterminación. Como un principio fundamental de las leyes de derechos humanos internacionales, el derecho a la autodeterminación incluye el derecho de los pueblos de elegir libremente su desarrollo social, cultural, y económico. Además, la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica son también principios fundamentales garantizados conforme a las leyes de derechos humanos internacionales que sistemáticamente son negados a los residentes palestinos de Jerusalén Este.

El cierre del Centro Nidal, y de otras entidades, que juegan un papel de proveer servicios hacia la comunidad palestina en Jerusalén, señala la represión continua hacia las instituciones palestinas, con el propósito de que el conjunto de las instituciones cese sus actividades en Jerusalén. Esto puede ser visto como una parte más amplia de la política israelí que procura reducir, y con severidad limitar, a la población palestina de Jerusalén Este para mantener la hegemonía demográfica de la población judía. El mantenimiento de la superioridad demográfica judía sirve para más adelante consolidar la reclamación de Israel sobre la soberanía del ocupado Jerusalén Este, una reclamación que no tiene ninguna validez conforme a la ley internacional. Otras acciones emprendidas por la autoridad de ocupación israelí que sirve a este objetivo son las numerosas demoliciones, desahucios forzados, la confiscación de tierra, y la construcción de colonias, que pueden ser vistas todas ellas como una serie de las políticas relacionadas que apuntan cambiar el estado y los datos demográficos de Jerusalén Este.

En función de todo lo anterior, la Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos palestinos en Jerusalén apela a la comunidad internacional para que:

1: Realice una fuerte condena a las medidas ilegales de Israel apuntadas al cambio de status de Jerusalén Este, negando la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

2: Asuma sus obligaciones internacionales y tome inmediatos y firmes pasos para acabar con la situación ilegal creada en Jerusalén Este por las numerosas acciones de las autoridades de ocupación de Israel.

www.ccdprj.ps

domingo, 5 de julio de 2009

Ante la gira de el músico argentino León Gieco autor de "solo le pido a dios".

domingo, 5 de julio de 2009 0 Comentarios
Por favor difundir.

Ante la gira de el músico argentino León Gieco autor de "solo le pido a dios".

Hola amigos/as:

El cantautor argentino León Gieco estará en España de paso hacia su actuación en Israel, patrocinada por El Al. Por ese motivo, en el marco de la campaña BDS, la Red de Judíos Antisionistas - IJAN convoca una protesta ante el concierto que ofrecerá en Madrid.

La cita es el martes 7 de julio a las 19:00 horas frente a la Sala Joy Eslava (c/Arenal 11).

Adjunto a continuación una declaración llamándole a replantear el proyecto.

Judíos, Palestinos, Cristianos, Laicos y Religiosos, integrantes de diferentes organizaciones sociales, te escribimos León para pedirte a voces que suspendas tu concierto en Israel.


Patrocinado por el Estado racista y opresor y dirijas tu canto a Palestina, que compartas un escenario con los que hoy sufren la bota del ejército genocida e invasor, que cantes con los palestinos, como cantaste alguna vez en la Villa 31, que dediques tu canción a los “luchadores palestinos” así como dedicas tus canciones al Ché Guevara, al Subcomandante Marcos o a las Madres de la Rebeldía de la Plaza de Mayo. León, no vayas a contramano, como fue alguna vez “Palito Ortega”, quien en su afán recaudador le hacía un guiño a la dictadura genocida argentina. No seas vos ese “cantorcito a contramano” quien vaya a hacerle un guiño al sionismo mientras les da la espalda a los palestinos. León, te escribimos desde el corazón, muchos de nosotros somos seguidores de tu mensaje, sabemos de los conciertos a beneficio que has dado, sabemos de las denuncias de las que has sido capaz desde un escenario, por eso León, quizás no lo sepas, pero es importante que nos escuches y revises tu agenda. Los “cinco siglos igual” de nuestros pueblos originarios americanos, son los más de 60 años de ocupación, limpieza étnica y genocidio que vive el pueblo originario de la Palestina Histórica: los “Palestinos”. León, ¿Hubieras llevado tu música al genocida de la Patagonia, el tucumano Julio Roca? ¿Hubieras llevado tu música a la Sudáfrica del Apartheid? ¿Hubieras dedicado un concierto a los genocidas en la Alemania Nazi?


León, hoy la historia la escriben con sangre los palestinos, de la misma manera que ayer la escribían los Mapuches, víctimas del saqueo, la usurpación y el Genocidio de los generales argentinos y chilenos. León, te escribimos desde el corazón para pedirte que tu canto no sea indiferente con el pueblo palestino. Queremos contarte, por si no lo sabes, que Pepón, “Roedor de liberación” es hoy un pueblo llamado Palestino, que busca no solo su propia liberación, sino también la nuestra. León, te pedimos que hoy seas un “Salieri de los palestinos”. Israel no necesita tu canto, solo pretende usarte para lavar las culpas mostrando un “rostro progre”, ensuciando tu nombre en una vil campaña que ya lleva más de 60 años. León, no nos escuches a nosotros, quizás no creas esto que te decimos, escucha entonces a quienes desde Israel mismo vienen denunciando a la empresa colonial: escucha a Ilán Pappé, historiador israelí que se atrevió a denunciar la mentira de la historia israelí y hoy debió exiliarse en Inglaterra amenazado en Israel. Escucha a los miles de intelectuales, artistas, laburantes, luchadores sociales y militantes de la vida que venimos denunciando desde hace tantos años el “Genocidio Palestino”. León, que tu canto se redirija a Gaza, que tu canto no viaje en El Al, símbolo de la fuerza colonial, que tu voz no se escuche hoy en hebreo, como se escuchara hace algunos años, sino en árabe; León, que el sonido de tu guitarra y tus armónicas se escuchen en cada rincón de Gaza para tapar y vencer con tu canto el sonido de las bombas que siguen cayendo sobre el digno pueblo palestino. León, sabemos que si lees esta carta no podrás hacer oídos sordos a nuestras súplicas: QUE LA MENTIRA, EL COLONIALISMO Y EL GENOCIDIO QUE SUFREN HOY LOS PALESTINOS NO TE SEAN INDIFERENTES, EL SIONISMO ES UN MONSTRUO GRANDE Y PISA FUERTE, APLASTANDO LOS SUEÑOS DE LA GENTE, de ellos, de nosotros, también de los judíos, pero sobre todo, de los Palestinos. León, todo está clavado en la memoria, Espina de la vida y de la historia. Hoy está clavada en nuestra memoria y en nuestros corazones la Nakba Palestina. Esta es la memoria que hoy debemos recuperar más que nunca. Hoy Israel pretende matar esa memoria. No seas su cómplice. Ayúdanos con tu música. Ayuda a la lucha de los palestinos. Ellos merecen hoy tu mensaje. Ellos lo necesitan.

5 de Julio 2009


Firman

  • Comunitat Palestina de Catalunya

Para más información o consultas de prensa.judiosantisionistas@gmail.com


www.judiosantisionistas.org
 
Judíos Anti Sionistas en España. Design by Pocket